Saturday, October 3, 2015

فکر آمدن تـــو


فکر آمدن تـــو ،
فکر بیهوده ­ای نیست
            حتی اگر بازگشتی نباشد

در سرگردانی بی انتهای من
 اگر امیدی نباشد،
تمام این عشقرو به بطالت می­رود

همیشه گفته ام :
اسارت در خاطرات کهنه ،
شیرین­ تر از تخریب احساس برای رهایی است

No comments:

Post a Comment