Saturday, October 3, 2015

از جایی شروع شد که


همه چیز
از جایی شروع شد که
                    گفتی دوستم داری

گاهی
 برای یک عمر بلاتکلیفی ،
                         بهانه ای کافیست !!!

No comments:

Post a Comment