Saturday, October 3, 2015

ما هیچ وقت به هم نمی رسیم


ما هیچ وقت به هم نمی رسیم !

سال هاست
       روبه روی هم
دوسوی ریل ها می ایستیم

به هم نگاه می کنیم

و شاخه های گل
            پژمرده می شوند
                           میان دست های مان

تقصیر ما نیست

قطارها
به سرعت می گذرند

No comments:

Post a Comment